วันเสาร์, 03 มิถุนายน 2566

Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

เดือน สิงหาคม 2564

 

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ซึ่งพระนาม "สิริกิติ์" ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร" พระราชสมภพเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 
          วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2499  อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์จะผนวชเป็นพระภิกษุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวชและทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ผนวช และได้ปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถ สนองพระราชประสงค์เป็นที่เรียบร้อย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
          วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ดังปรากฏเนื้อความในประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยว่า “...โดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมราชชนนี อันได้มีมาเป็นล้นพ้นยิ่งกว่าผู้อื่น และทรงพระราชดำริว่า พระบรมราชชนนีเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกปริยาย มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณ เสด็จออกสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ด้วยพระวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งยวด โดยทรงดำเนินพระราชจริยวัตรด้วยพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี ในศุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ สมควรจะเฉลิมพระเกียรติยศสนองพระคุณตามโบราณราชประเพณี อันจะอำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่พระองค์ และสยามรัฐสีมาอาณาจักร จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมราชชนนี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...”

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

ศิลปาชีพ
ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ทรงริเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรงริเริ่มโครงการให้ราษฎรโดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบททำอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปาชีพ จนราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิต งานศิลปหัตถกรรม จนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและระดับสากล

ความมั่นคงของชาติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยความมั่นคงของชาติและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกวิถีทางที่จะช่วยทะนุบำรุงและปกป้องรักประเทศชาติ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหาร ตำรวจ ราษฎรอาสาสมัคร จนถึงฐานปฏิบัติการ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อันตรายเพียงใดก็ตามได้พระราชทานถุงของขวัญประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของชาติตลอดมา

การสาธารณสุข
         ในด้านการสาธารณสุข นอกจากทรงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจัด “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ตามเสด็จไปรักษาพยาบาลราษฎรในถิ่นทุรกันดารแล้ว ยังทรงช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทรงช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และราษฎรอาสาสมัครตามชายแดน ทรงริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกรณีที่ทรงพบราษฎรเจ็บป่วยก็จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงอุปถัมภ์องค์กรการกุศล สมาคม มูลนิธิต่างๆ เป็นจำนวนมาก

การส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ
          ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ พระทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการป่ารักน้ำ” ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการร่วมกันปลูกป่า หลังจากนั้นยังมีโครงการตามพระราชดำริที่ปรากฏขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ โครงการสวนสัตว์ป่าเปิดภูเขียวตามพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเล โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า โครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติ โครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ่ เป็นต้น

 

เกร็ดความรู้ :
1. ผู้ทรงพระราชอิสริยยศ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต้องทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแผ่นดินก่อนและต้องทรงเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ปัจจุบันด้วย นับได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ที่สองของกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชชนนีในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6
2. ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ เนื่องจากดอกมะลิถือเป็นดอกไม้มงคลของไทยดั้งเดิมเพราะมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมยาวนานออกดอกได้ตลอดทั้งปี ดอกมะลิเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูก และมีอย่างยาวนานตลอดไป เสมือนสีและกลิ่นของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวนตลอดทั้งวันทั้งคืน

 

อ้างอิง

https://th.wikipedia.org/

https://www.facebook.com/phralanofficial/ (พระลาน)

 

 

ทรงเยี่ยมราษฎรและรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพ ฯ

วันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ทรงเยี่ยมราษฎรและรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพ ฯ
วันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินจากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยปางตอง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทรงปล่อยปลาพลวงหิน ปลานิลแดง และปลาไนลงในอ่างเก็บน้ำ เพื่อขยายพันธุ์เป็นอาหารแก่ราษฎร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านรวมไทย ทรงเยี่ยมราษฎรจากบ้านรวมไทย บ้านห้วยขาน บ้านห้วยมะเขือส้ม และบ้านนาป่าแปก 1 และ 2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและไทยใหญ่ โดยที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการอพยพราษฎรที่บุกรุกทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย ให้มารวมกันจัดตั้งหมู่บ้าน โดยจัดที่ดินทำกินถาวรให้ และสร้างจิตสำนึก
ให้ราษฎรชาวไทยภูเขาเหล่านั้น ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ พร้อมทั้งพัฒนาด้านอาชีพโดยใช้วิทยาการสมัยใหม่ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค พันธุ์มะม่วง พันธุ์แพะ แกะ และเป็ดเทศ แก่ตัวแทนราษฎรจาก 5 หมู่บ้าน และทรงรับราษฎรผู้สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยแพทย์พระราชทานเดินทางล่วงหน้าตรวจรักษาราษฎร ตลอดจนทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนประทับแรมปางตอง ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ


 

ประวัติความเป็นมาวันคล้ายวันสถาปนา “ ค่ายพระมงกุฎเกล้า “
            เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และทรงเปิดค่ายพระมงกุฎเกล้า กก.ตชด.๑๔ จึงกำหนดให้วันที่ ๖ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา “ ค่ายพระมงกุฎเกล้า “ และได้ยืดถือเป็นประเพณีพร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ


            เมื่อ ๐๖๐๖๐๐ ส.ค.๖๔ พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ค่ายพระมงกุฎเกล้า ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง รอง ผกก.ตชด.๑๔ ,พ.ต.ท.เชาวริต ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.๑๔ และ สว.ฝอ.กก.ตชด.๑๔ ,ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๑-๑๔๗ ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี


สรุปการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ในห่วง ๒๓ - ๒๖ ส.ค. ๖๔  กดที่นี้ หรือ รูปภาพ

 


จับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อมบดผง)
       ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๒๐ น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕, สั่งการให้ ร.ต.ต.ไพทูรย์ เอมทิพย์ หน.ชปข.ร้อย ตชด.๑๔๕, พร้อมพวก ๖ นาย ร่วมกันจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อมบดผง) จำนวน ๘ กระสอบ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มบรรจุ จำนวน ๒๗๓ กก. บริเวณสะพานข้ามคลองแพรกตะลุยซ้าย ทางขึ้นหมู่บ้านป่าหมาก ม.๖ บ.แพรกตะลุย ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ พิกัดที่ ๔๗ NP ๖๔๔๖๓ ๕๙๕๔๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ผลการปฏิบัติ : พบการกระทำความผิด ได้ร่วมกันจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อมบดผง) จำนวน ๘ กระสอบ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มบรรจุ จำนวน ๒๗๓ กก. ,ผู้ต้องหา ๓ ราย, รถยนต์กระบะจำนวน ๒ คัน และนำของกลางร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พงส.สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบฯ ตาม ปจว.ข้อที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๔ เวลา ๐๖.๐๔ คดีอาญาที่ ๒๐๔/๒๕๖๔

 


  สรุปการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ในห่วง ๒๐-๒๒ ส.ค. ๖๔  กดที่นี้ หรือ รูปภาพ

 

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. พ.ต.ต.วิเชียร พุทธอินทร์ศร ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕, สั่งการให้ ร.ต.ต.ไพทูรย์ เอมทิพย์ หน.ชปข.ร้อย ตชด.๑๔๕, พร้อมพวก ๔ นาย พร้อมกับ จนท.ตร.กก.๒ บก.สกส.บช.ปส. จนท.ตร.สภ.ปราณบุรี จนท.ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายวรวัฒน์ สูญปะเก อายุ ๒๗  บ้านเลขที่ ๓๔ ม.๙ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์  (ผู้ต้องหา) พร้อมด้วยของกลาง (ยาบ้า) จำนวน ๒ เม็ด นำส่ง พงส.สภ.ปราณบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

 สรุปการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ในห่วง ๑-๑๙ ส.ค. ๖๔  กดที่นี้ หรือ รูปภาพ


 ประชาสัมพันธ์ พบผู้แอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่145 กระทำผิดแอบอ้างเรียกรับเงิน โทรแจ้ง 032-542-191 หรือดำเนินการด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 .เขาน้อย .ปราณบุรี .ประจวบคีรีขันธ์


 

 ประชาสัมพันธ์

สามารถรับฟัง ข่าวสาร ฟังเพลง และ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านระบบวิทยุกระจายเสียง ได้ที่ สถานีวิทยุฯ. ค่ายพระมงกุฎเกล้า ตชด.กก.ตชด.14
มว.สื่อสาร ต.ห้วยทราย อ.เมือง. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หรือรับฟังได้ที่ Fm 100.25 MHz
โทร 032-611848
สามารถดาวโหลดได้ผ่าน play store "Bppradio station สถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด." 

หรือคลิกที่รูปภาพ
 
ภาพหน้าปก

http://bpp14radio.smilewww.com/

หรือคลิก

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางของหน่วยงานในสังกัด บช.ตชด.

เลขที่หนังสืออ้างอิง/เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-

เลขที่หนังสือ : 0030.111/2384 ลงวันที่ 9 ส.ค.64

 


 

 


คู่มือการใช้สื่ออสังคมออนไลน์ ของข้าราชการตำรวจ


ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.กัญชล อิรทราราม

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ต.วิเชียร  พุทธอินทร์ศร

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕