Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

257833
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
52
228
1747
254432
1494
6379
257833

Your IP: 3.237.97.64
2021-03-07 03:28

policetv tv

สถานีวิทยุ ตชด. ค่ายพระมงกุฎเกล้า

ที่ตั้งหน่วย

 

ที่ตั้งหน่วย

 

 

 

  

 

 ประวัติหน่วย

                      กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕   เดิมเป็น    กองร้อยที่  ๒ ตำรวจตระเวนชายแดน 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต  ๗ ตั้งอยู่ที่ บ.มณีลอย ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

                     ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔)

..๒๕๒๙  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับพิเศษหน้าที่   ๕  เล่มที่  ๑๐๓   ตอนที่  ๑๗๖  ลงวันที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๒๙  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙  เป็นต้นไป หน่วยราชการเดิมระดับ 

กองกำกับการลงไปหมดสภาพ และจัดตั้งหน่วยใหม่ตามพระราชกฤษฎีกา   ดังนั้น  กองร้อยที่ ๒  ตำรวจตระเวนชายแดน   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต  ๗  จึงได้ยกเลิกไป   ตั้งแต่   วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๒๙   และเปลี่ยนชื่อหน่วยใหม่เป็น      กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔   ตั้งแต่วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๒๙    เป็นต้นมาโดยได้เปิดที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔  บ.มณีลอย  ต.วังมะนาว  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๒๙  เวลา  ๐๐.๐๑  น.

        ต่อมาได้รับคำสั่งจาก    กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค  ๑  ที่ ๙๘/๒๙  ลงวันที่           ๙ ธันวาคม  ๒๕๒๙   แบ่งมอบพื้นที่  จ.ราชบุรี      ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ และให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ถอนกำลัง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔   ออกจากพื้นที่ อ.สวนผึ้ง, อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ไปปฏิบัติงานในพื้นที่  อ.ปราณบุรี และ   อ. กุยบุรี           จ.ประจวบคีรีขันธ์   โดยมอบพื้นที่ อาคารบ้านพักให้กับ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓  รับผิดชอบ

เมื่อวันที๑  เมษายน  ๒๕๓๐  ได้เคลื่อนย้ายกำลังออกจากพื้นที่ อ.สวนผึ้ง และ อ.ปากท่อ .ราชบุรี เข้าที่ตั้งชั่วคราว  บ.ค่ายธนะรัชต์  ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่ง เป็นที่ตั้งชั่วคราวของ  กก.ตชด.๑๔  ในขณะนั้น เมื่อวันที่  ๑๐   สิงหาคม  ๒๕๓๐  กก.ตชด.๑๔   ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว จาก บ.ค่ายธนะรัชต์    ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เข้าที่ตั้ง  บ.ห้วยทราย  ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเปิดอาคารที่ทำการถาวรในปัจจุบัน  เมื่อ วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๓๑  ร้อย ตชด.๑๔๕ ได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราวมาเปิดที่ทำการถาวร  ณ ที่ตั้ง กก.ตชด.๑๔ (เดิม)          บ.ค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเดือน  สิงหาคม  ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๒ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 

ด้มีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อหมายเลข กองร้อยปฏิบัติการใหม่  โดยให้เรียงตามหมายเลขจาก เหนือลงใต้      กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔ จึงเปลี่ยนชื่อหมายเลข กองร้อย เป็น   กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕  ถึง ปัจจุบัน

พื้นที่   ที่ตั้งกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕         เป็นที่ดินราช

พัสดุอยู่ในความปกครองดูแลของศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์     ซึ่งสำนักงานตำรวจ แห่งชาติได้ขออนุญาตจาก กรมธนารักษ์ให้      กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔   เข้าทำประโยชน์    ตั้งแต่วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๑๙   มีเนื้อที่  ๑๙  ไร่  ๓ งาน  ๘๐  ตารางวา

 

                   

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์

ผู้บังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑

 

 

พ.ต.อ.ภูมิชาย พันธ์กล้า

ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

 

 

พ.ต.ต.วิเชียร  พุทธอินทร์ศร

ผบ.ร้อย ตชด. ๑๔๕