Menu

Current Date & Time

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติ

176058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
175
240
578
174324
3739
7010
176058

Your IP: 3.94.202.172
2020-02-25 12:54

policetv tv

เดือน กุมภาพันธ์ 63

 

 

เมื่อ ๑๙-๒๐ ก.พ. ๖๓ กองร้อย ตชด. ๑๔๕ ได้ดำเนินการฝึกอบรม ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชน โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๘๐ คนจากหมู่บ้านเป้าหมายใหม่ ๔ หมู่บ้าน
๑.๑ บ้านหนองกา ม.๔ ต. ปราณบุรี อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑.๒ บ้านปากน้ำปราณ ม. ๒ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑.๓ บ้านพุน้อย ม.๔ ต. สามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑.๔ บ้านหนองไทร ม. ๖ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒. สถานที่ฝึกอบรม : หอประชุมอำเภอปราณบุรี
๓. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม : นาย ประมุข เมืองจันทบุรี ตำแหน่ง ส.อบจ. อ.สามร้อยยอด เขต ๑ จ.ประจวบคีรีขันธ์
๔. วิทยากร
๔.๑ วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
๔.๒ วิทยากร มว.มชส.ร้อย.ตชด.๑๔๕
๕. หัวข้อการฝึกอบรม
๕.๑ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
๕.๒ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๕.๓ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
๕.๔ รณรงค์การป้องกันยาเสพติดให้โทษ
๕.๕ ประชาสัมพันธ์หน่วย
๖.ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๗. เสร็จภารกิจเมื่อ ๑๙๑๖๐๐ ก.พ. ๖๓

 

 ๑.เมื่อ๑๘๑๐๐๐ก.พ.๖๓
ด.ต.ชาคริต อมรโสภณรรท.ผบ.มว.ตชด.๑๔๕๓มอบหมายให้ ส.ต.ท.อัสนี ไตรสุวรรณ ผบ.หมู่ มว.ตชด.๑๔๕๓ พร้อมพวกรวม ๓ นายร่วมกับ
๒. ร่วมกันออกลาดตระเวนหาข่าวป้องกันพื้นที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียง ฐปก.เนิน ๗๐๐ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีขันธ์
๒.๑ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๒.๒ ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน
๒.๓ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
๒.๔ เฝ้าตรวจพื้นที่/ช่องทางสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
๓. ผลการปฏิบัติ
๓.๑ ไม่พบการกระทำความผิด ในการนำเข้ายาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่า และการหลบหนีเข้าเมือง แต่อย่างใด
๔. เหตุการณ์ปกติ
๕. เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๘๑๓๐๐ ก.พ. ๖๓